Vidljivost

PROJEKT IZGRADNJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Galerija Pročitaj više

Podaci o projektu

PROJEKT: Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Općini Cernik

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz KOHEZIJSKOG FONDA”

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Cernik”

OPĆINA CERNIK je prijavila projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Cernik unutar radi pridobivanja sredstava iz KOHEZIJSKOG FONDA, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa ,Investicijski prioritet 6i – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

Opis projekta:

Projektom se planira izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Cernik na području Gospodarske Zone općine s ciljem povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koje se odlaže na odlagalište (opasni otpad, otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, glomazni otpad i posebne kategorije otpada) čime se osigurava njegova oporaba ili zbrinjavanje. Pored infrastrukturnog ulaganja u izgradnju i opremanje projektom su predviđena sredstva za financiranje informativno-obrazovnih aktivnosti i edukacije lokalnog stanovništva o važnosti odvojenog prikupljanja otpada i upoznavanja lokalnog stanovništva sa načinom funkcioniranja reciklažnog dvorišta.

Ciljevi i rezultati projekta:

Realizacijom projekta planira se smanjenje ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada za 5% i povećanja odvojenog prikupljanja 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (papir, plastika, metal, biootpad), kao i smanjenja odlaganja komunalnog otpada na odlagalište. Projektom se planira informirati i educirati oko 78% stanovništva općine o važnosti odvojenog prikupljanja otpada za prirodni okoliš Općine i zdravlje žitelja Općine putem informativnih letaka, promotivnog materijala i stručnih radionica i seminara.

Ukupna vrijednost projekta: 3.088.424,32 HRK

Iznos bespovratnih sredstava EU: 2.477.717,51 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2019.-19.11.2020.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Helena Bakunić, djelatnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine

Adresa:

Frankopanska 117, Cernik

35400 Nova Gradiška

Telefon: 035/369-050

E-mail: opcina@cernik.hr

ELEMENTI VIDLJIVOSTI

AKTIVNOSTI PROJEKTA

RADIONICE

Najava radionice / seminara u naselju

Baćindol

Letak 1

RADIONICE

Najava radionice / seminara u naselju

Banićevac

Letak 1

RADIONICE

Najava radionice / seminara u naselju

Cernička Šagovina

Letak 1

RADIONICE

Najava radionice / seminara u naselju

Cernik

Letak 1

RADIONICE

Najava radionice / seminara u naselju

Giletinci

Letak 1

RADIONICE

Najava radionice / seminara u naselju

Opatovac

Letak 1

RADIONICE

Najava radionice / seminara u naselju

Podvrško

Letak 1

RADIONICE

Najava radionice / seminara u naselju

Šumetlica

Letak 1

RADIONICE

Najava radionice / seminara u

OŠ "Matija Gubec" Cernik

Letak 1

RADIONICE

Najava radionice / seminara u

Dječjem vrtiću "Matija Gubec" Cernik

Letak 1

RADIONICE

Najava radionice / seminara u

Udruzi umirovljenika Cernik

Letak 1

PREZENTACIJA

Održivo gospodarenje otpadom u

općini Cernik

Letak 1

Brošure

U sklopu projekta izgradnje reciklažnog dvorišta bitna komponenta je informiranje građana, pa su u tu svrhu izrađeni i ovi letci podijeljeni u sva domaćinstva u Općini Cernik

Letak 1 Letak 2

Brošure za slijepe i slabovidne osobe

U sklopu projekta izgradnje reciklažnog dvorišta bitna komponenta je informiranje građana, pa su u tu svrhu izrađeni i letci na Braillevom pismu za osobe s invaliditetom

Letak 1 Letak 2

Kontakt

Kontakt podaci

Općina Cernik

Frankopanska 117, Cernik

35400 Nova Gradiška

OIB: 74837079406

opcina@cernik.hr

Telefon: 035/369-050