SLUŽBENE STRANICE OPĆINE CERNIKVidljivost projekta  
 
 
 
 
 
 
 
PROJEKT: Izgradnja Reciklažnog dvorišta u Općini Cernik
„Projekt je sufinancirala Europska unija iz KOHEZIJSKOG FONDA”
„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Cernik”


OPĆINA CERNIK je prijavila projekt Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Cernik unutar radi pridobivanja sredstava iz KOHEZIJSKOG FONDA, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa ,Investicijski prioritet 6i – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve
Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

Opis projekta:
Projektom se planira izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Općine Cernik na području Gospodarske Zone općine s ciljem povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koje se odlaže na odlagalište (opasni otpad, otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, glomazni otpad i posebne kategorije otpada) čime se osigurava njegova oporaba ili zbrinjavanje. Pored infrastrukturnog ulaganja u izgradnju i opremanje projektom su predviđena sredstva za financiranje informativno-obrazovnih aktivnosti i edukacije lokalnog stanovništva o važnosti odvojenog prikupljanja otpada i upoznavanja lokalnog stanovništva sa načinom funkcioniranja reciklažnog dvorišta.

Ciljevi i rezultati projekta:
Realizacijom projekta planira se smanjenje ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada za 5% i povećanja odvojenog prikupljanja 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (papir, plastika, metal, biootpad), kao i smanjenja odlaganja komunalnog otpada na odlagalište. Projektom se planira informirati i educirati oko 78% stanovništva općine o važnosti odvojenog prikupljanja otpada za prirodni okoliš Općine i zdravlje žitelja Općine putem informativnih letaka, promotivnog materijala i stručnih radionica i seminara.

Ukupna vrijednost projekta: 3.088.424,32 HRK
Iznos bespovratnih sredstava EU: 2.477.717,51 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2019.-19.11.2020.
Kontakt osoba za dodatne informacije: Helena Bakunić, djelatnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine

https://strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
webmaster
Copyright © 2019 Općina Cernik, designed by "II"