SLUŽBENE STRANICE OPĆINE CERNIKNATJEČAJI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javni natječaj za stipendiranje učenika i studenata

3.10.2017.

Općinsko vijeće Općine Cernik raspisalo je Javni natječaj za stipendiranje učenika i studenata sa područja Općine Cernik.

Javni natječaj traje od 03. listopada do 15. studenog 2017. godine.

Općinsko vijeće stipendirati će do 5 učenika i studenata prema mogućnostima. Visina stipendije je;
- 300, 00 kuna za učenike srednje škole ( obrtnička zanimanja)
- 400,00 kuna, za studente

Sva prava i obveze korisnika stipendije biti će regulirani ugovorom. Stipendije počimaju teći od 01. prosinca 2017., a naknada će biti isplaćena u mjesecu siječnju 2018. godine.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

Ocjene programa/projekata udruga
Općina Cernik objavila je Zapisnik sastavljen dana 20. ožujka 2017. godine u prostorijama Općine Cernik u 18.00 sati, a u svezi otvaranja prijava i ocjenjivanje programa/projekata udruga pristiglih na javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u 2017. godini.

OPŠIRNIJE / ZAPISNIK
Općina Cernik raspisala je JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata udruga u 2017. godini
30.1.2017.
Općina Cernik sufinancirati će u 2017. godini programe/projekte koje provode udruge iz područja sporta i rekreacije, poljoprivrede i lovstva, kulture, kulturno umjetničkog amaterizma, unapređenja života na selu, promicanja i očuvanja tradicijskih vrijednosti i običaja te brige o djeci i starijim osobama. Temeljni ciljevi Javnog poziva su razviti i provesti učinkovite aktivnosti koje će unaprijediti kvalitetu života građana.

Za prijavu na Javni poziv prijavitelji moraju popuniti propisane natječajne obrasce. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno na adresu: Općina Cernik, Frankopanska 117, Cernik 35404 s naznakom: "Ne otvaraj - za Javni poziv za udruge".

Poziv je otvoren danom objave na internetskoj stranici Općine Cernik. Rok za prijavu na Javni poziv je 28.02.2017. godine. Sve prijave poslane nakon 28.02.2017. godine neće biti uzete u razmatranje.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva bit će objavljena na internetskoj stranici Općine Cernik, www.cernik.hr.

DOKUMENTACIJA

JAVNI NATJEČAJ O PRODAJI ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE CERNIK
Na temelju članaka 34. Statuta općine Cernik («Službeni glasnik» općine Cernik 3/09. 1/13.3/14.) i Odluke Općinskog vijeća, Načelnik Općine Cernik raspisuje dana 14. rujna 2016. Javni natječaj o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Cernik.

Zemljište u vlasništvu Općine Cernik dati će se na prodaju putem javnog natječaja, koji je objavljen na Oglasnoj ploči općine Cernik i web stranici Općine i trajati će 15 dana. Općinsko vijeće će na svojoj sjednici odabrati najpovoljnijeg ponuditelja.

OPŠIRNIJE...


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu namještenika - komunalnog djelatnika

Općinski načelnik Općine Cernik raspisuje raspisao je javni natječaj za prijam u službu namještenika- komunalnog djelatnika u Jedinstveni upravni odjel 1 (jednog) izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Opis poslova i zadataka koji se pretežito obavljaju na radnom mjestu namještenik-komunalni djelatnik:
- Obavlja poslove na održavanju , čišćenju i uređenju javnih površina u Općini, održavanje zelenih površina, dječjih igrališta, vodi brigu o čistoći javno prometnih površina,
- Obavljanje fizičkih poslova nužnih za osiguranje određenih preduvjeta u cilju održavanje nerazvrstanih cesta, adaptacije postojećih građevinskih objekata, svi radovi na iskopu kanala, zakopavanju kanala, prijenos građevinskog materijala
- Obavljanje ukopnih poslova, obavlja poslove u postupku ekshumacije, održavanje i čišćenje groblja kao komunalnog objekta u vlasništvu Općine,
- Obavlja i druge slične poslove po nalogu načelnika ( pročelnika).

Na web. Stranici Općine Cernik www.cernik.hr , biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata , najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na Natječaj podnose se na adresu: Općina Cernik Povjerenstvo za provedbu Natječaja Frankopanska 117, Cernik 35404, s naznakom „Prijava na Natječaj za namještenika-komunalnog djelatnika“ u roku 8 (osam) dana od dana objave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NATJEČAJ

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
webmaster
Copyright © 2012 Općina Cernik, designed by "SINTAGMA"