SLUŽBENE STRANICE OPĆINE CERNIKNATJEČAJI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima i učenicima sa područja Općine Cernik za šk. godinu 2019./2020.
05.09.2019.
Na temelju Odluke o stipendiranju učenika i studenata za šk.g. 2019./2020. , KLASA: 604- 02/19-01/01, URBROJ: 2178/16-03-18-1, Načelnik Općine Cernik , raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima i učenicima sa područja Općine Cernik za šk. godinu 2019./2020.
Više pročitajte u priloženim dokumentima

Općina Cernik

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

Obrazac zahtjeva S1 - učenici i studenti

Obrazac članovi S2

Obrazac izjave S3

Obrazac zahtjeva - učenici

Javni poziv za udruge
18.1.2019.
Općina Cernik raspisala je Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u 2019. godini.

Općina Cernik sufinancirati će u 2019. godini programe/projekte koje provode udruge iz područja sporta i rekreacije, poljoprivrede i lovstva, kulture, kulturno umjetničkog amaterizma, unapređenja života na selu, promicanja i očuvanja tradicijskih vrijednosti i običaja te brige o djeci i starijim osobama.

Temeljni ciljevi Javnog poziva su razviti i provesti učinkovite aktivnosti koje će unaprijediti kvalitetu života građana.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva bit će objavljena na internetskoj stranici Općine Cernik, www.cernik.hr.

NATJEČAJ / DOKUMENTACIJA


Javni poziv za udruge
18.1.2018.
Općina Cernik raspisala je Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u 2018. godini.

Općina Cernik sufinancirati će u 2018. godini programe/projekte koje provode udruge iz područja sporta i rekreacije, poljoprivrede i lovstva, kulture, kulturno umjetničkog amaterizma, unapređenja života na selu, promicanja i očuvanja tradicijskih vrijednosti i običaja te brige o djeci i starijim osobama.

Temeljni ciljevi Javnog poziva su razviti i provesti učinkovite aktivnosti koje će unaprijediti kvalitetu života građana.

Rok za prijavu na Javni poziv je 05.02.2018. godine. Sve prijave poslane nakon 28.02.2018. godine neće biti uzete u razmatranje.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva bit će objavljena na internetskoj stranici Općine Cernik, www.cernik.hr.

NATJEČAJ / DOKUMENTACIJA


Rezultati natječaja za stipendije
15.12.2017.
Općinsko vijeće na 4. sjednici održanoj 12. prosinca 2017. donijelo je Odluku o izboru studenata i učenika za stipendiranje u šk. g. 2017./2018. godini.

OPŠIRNIJE / REZULTATI


Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
9.11.2017.
Sukladno člancima 19., 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), te Javnom natječaju objavljenog dana 27.10.2017. u Oglasniku Narodnih novina (NN 105/17), na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Općine Cernik www.cernik.hr .

Povjerenstvo za provedbu postupka poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti sljedeći kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme i raspored na radno mjesto stručni računovodstveno – knjigovodstveni referent u Jedinstveni upravni odjel Općine Cernik.

1. Vuk Ivana, Cernička Šagovina 38, 35400 Nova Gradiška
2. Kurjaković Ivona, Cernik, Rokova 7, 35400 Nova Gradiška
3. Mijatović Katarina, Baćindol 1B, 35400 Nova Gradiška
4. Đanić Lana, Staro Petrovo Selo, Braće Radića 42, 35420 S.P. Selo
5. Pudić Josip, Slavonski Brod, Naselje A. Hebranga 6/32, 35000 Slavonski Brod
6. Tolić Franko, Slavonski Brod, Čaplja 2/9, 35000 Slavonski Brod
7. Ivanišević Ingrita, Nova Gradiška, I. Kramarića 2A, 35400 Nova Gradiška

Testiranje će se održati u prostorijama Općine Cernik (vijećnica), Frankopanska 117, Cernik
dana 15. studenog 2017. godine s početkom u 9,00 sati

OPŠIRNIJE / POZIV


JAVNI NATJEČAJ Za prijam u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Cernik
30.10.2017.
Načelnik Općine Cernik raspisao je Javni natječaj za prijam u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Cernik.

Stručni računovodstveni – knjigovodstveni referent – 1 izvršitelj/ica

U službu po ovom natječaju prima se na neodređeno vrijeme radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta uz obavezni probni rad od tri mjeseca sukladno odredbi članka 28. stavak 3. Zakona.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju potrebne uvjete iz natječaja, te će na istoj web- stranici i oglasnoj ploči Općine Cernik, objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Pisane prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Novoj Gradiški na adresu Općina Cernik, Frankopanska 117,35404 Cernik s naznakom „Natječaj za prijem stručni računovodstveno-knjigovodstveni referent) neposrednom predajom na protokol općine ili preporučenom pošiljkom.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

Javni natječaj za stipendiranje učenika i studenata

3.10.2017.

Općinsko vijeće Općine Cernik raspisalo je Javni natječaj za stipendiranje učenika i studenata sa područja Općine Cernik.

Javni natječaj traje od 03. listopada do 15. studenog 2017. godine.

Općinsko vijeće stipendirati će do 5 učenika i studenata prema mogućnostima. Visina stipendije je;
- 300, 00 kuna za učenike srednje škole ( obrtnička zanimanja)
- 400,00 kuna, za studente

Sva prava i obveze korisnika stipendije biti će regulirani ugovorom. Stipendije počimaju teći od 01. prosinca 2017., a naknada će biti isplaćena u mjesecu siječnju 2018. godine.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

Ocjene programa/projekata udruga
Općina Cernik objavila je Zapisnik sastavljen dana 20. ožujka 2017. godine u prostorijama Općine Cernik u 18.00 sati, a u svezi otvaranja prijava i ocjenjivanje programa/projekata udruga pristiglih na javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u 2017. godini.

OPŠIRNIJE / ZAPISNIK
Općina Cernik raspisala je JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata udruga u 2017. godini
30.1.2017.
Općina Cernik sufinancirati će u 2017. godini programe/projekte koje provode udruge iz područja sporta i rekreacije, poljoprivrede i lovstva, kulture, kulturno umjetničkog amaterizma, unapređenja života na selu, promicanja i očuvanja tradicijskih vrijednosti i običaja te brige o djeci i starijim osobama. Temeljni ciljevi Javnog poziva su razviti i provesti učinkovite aktivnosti koje će unaprijediti kvalitetu života građana.

Za prijavu na Javni poziv prijavitelji moraju popuniti propisane natječajne obrasce. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno na adresu: Općina Cernik, Frankopanska 117, Cernik 35404 s naznakom: "Ne otvaraj - za Javni poziv za udruge".

Poziv je otvoren danom objave na internetskoj stranici Općine Cernik. Rok za prijavu na Javni poziv je 28.02.2017. godine. Sve prijave poslane nakon 28.02.2017. godine neće biti uzete u razmatranje.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva bit će objavljena na internetskoj stranici Općine Cernik, www.cernik.hr.

DOKUMENTACIJA

JAVNI NATJEČAJ O PRODAJI ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE CERNIK
Na temelju članaka 34. Statuta općine Cernik («Službeni glasnik» općine Cernik 3/09. 1/13.3/14.) i Odluke Općinskog vijeća, Načelnik Općine Cernik raspisuje dana 14. rujna 2016. Javni natječaj o prodaji zemljišta u vlasništvu Općine Cernik.

Zemljište u vlasništvu Općine Cernik dati će se na prodaju putem javnog natječaja, koji je objavljen na Oglasnoj ploči općine Cernik i web stranici Općine i trajati će 15 dana. Općinsko vijeće će na svojoj sjednici odabrati najpovoljnijeg ponuditelja.

OPŠIRNIJE...


JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu namještenika - komunalnog djelatnika

Općinski načelnik Općine Cernik raspisuje raspisao je javni natječaj za prijam u službu namještenika- komunalnog djelatnika u Jedinstveni upravni odjel 1 (jednog) izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Opis poslova i zadataka koji se pretežito obavljaju na radnom mjestu namještenik-komunalni djelatnik:
- Obavlja poslove na održavanju , čišćenju i uređenju javnih površina u Općini, održavanje zelenih površina, dječjih igrališta, vodi brigu o čistoći javno prometnih površina,
- Obavljanje fizičkih poslova nužnih za osiguranje određenih preduvjeta u cilju održavanje nerazvrstanih cesta, adaptacije postojećih građevinskih objekata, svi radovi na iskopu kanala, zakopavanju kanala, prijenos građevinskog materijala
- Obavljanje ukopnih poslova, obavlja poslove u postupku ekshumacije, održavanje i čišćenje groblja kao komunalnog objekta u vlasništvu Općine,
- Obavlja i druge slične poslove po nalogu načelnika ( pročelnika).

Na web. Stranici Općine Cernik www.cernik.hr , biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata , najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na Natječaj podnose se na adresu: Općina Cernik Povjerenstvo za provedbu Natječaja Frankopanska 117, Cernik 35404, s naznakom „Prijava na Natječaj za namještenika-komunalnog djelatnika“ u roku 8 (osam) dana od dana objave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NATJEČAJ

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
webmaster
Copyright © 2012 Općina Cernik, designed by "SINTAGMA"